Ry Gymnastikforenings vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ry Gymnastikforening.
Dens hjemsted er Skanderborg Kommune

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt arbejde at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Optagelse af medlemmer

Som aktivt medlem eller passivt medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens mål.

§ 4. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
For aktive medlemmer opkræves kontingentet for hele sæsonen ved sæsonstart. For kontingenter over 1000 kr. kan bestyrelsen beslutte, at dele kontingentet over i to opkrævninger. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

§ 5. Eksklusion

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§ 6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annonce i den for Ry gældende lokale ugeavis samt på Ry Gymnastikforenings hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – og intet medlem mere end en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt, såfremt det af bestyrelsen vurderes at være det mest hensigtsmæssige.

§ 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendes
Behandling af eventuelle indkomne forslag
Godkendelse af forslag til budget for det kommende år herunder fastsættelse af kontingent
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen ved ulige årstal. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen ved lige årstal
Valg af min. 3 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog § 13 og § 14. Dirigenten bestemmer afstemnings måden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, begæring er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse finder sted som angivet § 6

§ 10. Bestyrelse – valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der konstituerer sig med formand og kasserer på et bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 21 dage efter generalforsamlingen. Formand og kasserer skal være personlig myndig.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens møder laves der skriftlige dagsordner og der tages beslutningsreferater.

§ 11. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

§ 12. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 13. Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14. Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af formuen.

§ 10 er ændret på generalforsamlingen den 24. marts 1988
§ 6 og § 9 er ændret på generalforsamlingen 20. marts 1996
§ 1, § 7 pkt. 7 og § 12 er ændret på ekstraordinær generalforsamlingen 25. juni 2008
§4, § 6, § 10 er ændret på generalforsamlingen 21. marts 2018
§ 6 er ændret for generalforsamlingen 27. maj 2021

Bestyrelsen